Forside
Medlemslister
Kædekontoret
For LeverandørerLogin til TAS

Topco A/S samhandelsbetingelser

Ordreafgivelse

Ordreafgivelse og vareleverancer sker ved direkte kontakt mellem leverandør og medlem eller gennem TOPCO A/S.

Fakturering

  • Fakturering direkte til TOPCO A/S - dvs. ingen faktura til medlemmet
  • TOPCO A/S videresender straks faktura til medlemmet
  • Faktura skal tydeligt være påført MEDLEMSNR. og NAVN på det medlem, der har bestilt leverancen
  • Det enkelte medlems ordre nr./reference samt varens leveringsadresse skal ligeledes fremgå af fakturaen
  • Faktura og kreditnota fremsendes via EDI
  • Ved manuelle fakturaer og/eller kreditnotaer, fremsendt som PDF eller pr. brev, pålægges et håndteringsgebyr på kr. 150,- pr. faktura eller kreditnota
  • PDF faktura og kreditnotaer sendes til faktura@topco.dk


Faktura registrering

En faktura registreres altid i TOPCO´s bogholderi samme dag den modtages (fredag dog senest kl. 10.00). Registreringsdagen lægges til grund ved beregning af forfaldsugen i henhold til de aftalte betalings-betingelser.

Betaling

TOPCO A/S betaler forfaldne poster hver fredag i forfaldsugen. Med hver betaling følger en specifikation på mail over de udlignede poster, herunder beregnede kasserabatter m.v. Enhver faktura, der modtages senere end 30 dage efter leverings-datoen, udløser et håndteringsgebyr på kr. 150,-

Åbne poster

For, at TOPCO A/S på bedste vis kan udligne sit mellemværende med leverandører, skal der fremsendes et kontoudtog med åbne poster hver måned til kontoudtog@topco.dk.

Kreditrisiko

Kreditrisikoen påhviler TOPCO A/S sammen med forpligtelsen til sikker og rettidig betaling.

Fremvalutering

I tilfælde, hvor en leverandør indgår en aftale med et medlem om længere kredittider, bærer leverandøren selv kreditrisikoen for den forlængede periode, hvormed den normale kredittid er forlænget. Dette gælder uanset om TOPCO A/S allerede måtte have betalt den pågældende faktura.

Bonus

Bonus forfalder i henhold til samhandelsaftale. Betaling/modregning skal være afsluttet senest d. 28. februar i det efterfølgende kalenderår.
Ved overskridelse af aftalt forfaldstid/ manglende modregningsadgang, vil TOPCO A/S tilskrive en rente på 1,5 %, dog minimum kr. 5.000 pr. påbegyndt måned.

Ved individuel bonus vil juridisk/økonomisk eller kædesammen-hængende forretninger blive betragtet som én enhed ved afregningen.

Priser

Alle priser skal være elektronisk indmeldt til TOPCO A/S. Det er leverandørens ansvar, at sortiment og priser løbende bliver opdateret. I modsat fald vil TOPCO A/S kunne opkræve et datagebyr for manuelle tilpasninger på min. kr. 150,-. Tilmeldte priser skal fremgå af faktura og danne basis for eventuelle rabatter. Prisændringer skal være TOPCO A/S i hænde senest 60 dage før ikrafttræden.

Returret

TOPCO´s medlemmer kan til enhver tid returnere kurante varer til enten kreditering eller ombytning til fuld købspris.

Produktansvarsforsikring

Leverandøren indestår for, at leverede varer til BESLACO og dets medlemmer altid opfylder gældende myndighedskrav. Leverandøren er forpligtet til, at tegne produktansvarsforsikring for samtlige produkter. Eventuelle ændringer skal omgående meddeles til TOPCO A/S.

Markedsføringskampagner

Leverandøren indestår ifm. en aftalt og godkendt markedsføringskampagne for, at kunne levere et tilstrækkeligt antal varer til tiden. Skulle der opstå leveringsproblemer, så er det leverandørens pligt, at meddele dette til TOPCO hurtigst muligt og inden tryk af avisen, således, at  kampagnen evt. kan stoppes/ændres. Yderligere forventes det, at leverandøren fremskaffer en egnet erstatningsvare til kampagnen. I modsat fald vil TOPCO A/S være berettiget til, at afkræve en bod på markedsføringstilskuddets beløb og kunne kræve kampagnen gentaget på et senere tidspunkt. Leverandøren er i denne situation forpligtet til, at betale det aftalte markedsføringstilskud til kampagnen, selv om kampagnen ikke bliver gennemført. Ligeledes er leverandøren forpligtet til, at levere markedsførings-materialer til tiden og i egnet kvalitet for, at kunne deltage i kampagnen (billeder, varetekster mm.). I modsat fald og efter, at have rykket hhv. kommunikeret en klar tidsfrist tillader TOPCO A/S sig, at fremsende en faktura for afholdte omkostninger for selv, at have tilvejebragt de nødvendige materialer.

Gyldighed

Såfremt intet andet er aftalt, er aftalen gældende indtil ny foreligger. Den kan dog opsiges af en af parterne med 6 måneders skriftlig varsel.

27-10-2014       

 

 

TOPCO A/S - Roholmsvej 8 - DK-2620 Albertslund - Tlf.: +45 78 10 72 50 - Fax: +45 43 63 12 77 - Email: topco@topco.dk